Home Contacts   ART GALLERY G'ALL   
News

Azt írták róla ...

corpus
"Gáll Gregor szobrai olyan emberi értékek, olyan művészeti értékek, amelyekkel nap mint nap szívesen találkozunk. Ezek a művek közérthetőek, befogadhatóak, értelmezhetőek, élményt nyújtanak. Nekem mindenféleképpen, gondolom Önöknek is.
 Jóleső érzéssel jár az ember egy olyan minőségű művészet világában, jóleső érzések töltik el napjait ilyen műtárgyak között. Ezért ez a művészet szerethető, kedvelhető, támogatható, és én úgy gondolom, hogy ez a minőség, ami idézőjelben a művészetek területén örök értékeket fog jelenteni, hiszen biztosan utódainknak is tetszeni fog."
Kovács Gábor, műgyűjtő
A KOGArt Művészeti Alapítvány alapítója

pouvoir "Joggal állíthatom, hogy Gáll Gregor munkásságának a kezdetektől a napjainkig meghatározó jellemzője, hogy műveinek a vizuális élmény és az érzelmi megragadás mellett filozófiai érvényessége és az értelmet befolyásoló hatása van. Alkotói programjainak megfogalmazásakor ez a szellemi igényesség a jellemző, a műveivel kapcsolatba kerülő ember pedig a formák szépségének felfedezése mellett kénytelen végigjárni azt az utat is, amelyen haladva Gáll Gregor műveivel a világot értelmezte.
A formák és a dinamika összjátékát kutatta: a figuratívitás és nonfiguratívitás határán mozogva, a pozitív és negatív formák játékából építette fel szobraival azt a művészi ágat, amely a szakmai bírálók szerint is üzenet az emberiség, a múlt, a jelen, a jövő emberi mozzanatairól. Ez az úgynevezett „fosszíliák” sorozat, amely nemcsak idehaza, hanem a hannoveri világkiállításon is elsöprő sikert aratott. De e sorozatra is érvényes és igaz, hogy a plasztikai formálás klasszikussága mellett jelen van a gondolati igényesség, az úgynevezett üzenet nem egyszerűen csak egy érzékeny ember reagálása, hanem egy gondolkozó ember megformált közlendője."
Bereczky Loránd
a Magyar Nemzeti Galéria Főígazgatója

fossil
"Gáll Gregorban elementáris erejű küldetéstudat és közlésigény él. Műveinek világa van. Gazdag, sokrétű tartalom ölt bennük testet, önálló plasztikai program, koncepció szerint. Kivételes személyiség ő  - pláne a szobrászok között -,  mert intellektuális beállítottságú. A műveltségi alapokat hozzá a „filozófiákkal és művészetekkel foglalkozó családja” körében szerezte meg. Ezek mélysége és széles horizontja indokolja és magyarázza, hogy munkásságának több köze van az egyetemes, mint a kortárs magyar művészethez, szobrászathoz. Formakultúrájához hozzá kell szoktatni a szemünket és az agyunkat, hogy élvezhetőnek és értelmezhetőnek találjuk.
Még néhány megjegyzés, ami ide kívánkozik – csaknem tőmondatokban:
- Gregor kezdettől fogva rendkívül igényes a szobrai kivitelezésében. A fontos gondolat, jó mű nemes anyagot igényel.
- Gregor nem stílust csinál. A gondolatait belefoglalja az általuk megkívánt formába.
- A konzekvens szobrászi munkálkodást  - ismereteim szerint -  eddig még senki sem foglalta ilyen tartalmi keretbe. A hangsúly a tartalmi jelzőn
."
Tóth Antal
művészettörténész
a Magyar Nemzeti Galéria Szoborosztály vezetője
 
fozz5

casanova
"Gáll Gregor szobrai hipnotikus erővel vizionálnak ősidő-játékot."
Bereményi Géza, Kossúth- és Európa díjas filmrendező

"Büszke vagyok arra, hogy Belgiumban azt a nemzetet képviselhetem,   amely a világnak nagy művészeket adott - az új generáció képviseletében Gáll Gregort."
Robák Ferenc  Nagykövet

Woodenwarrior
sszegzésképpen elmondhatom, hogy Gáll Gregor indulatos szobrászata egyszerre szól az időről, az elmúlásról, és az újjászületésről, a szörnyekről és az intimitásról. Olyan szobrok ezek, melyek meghökkentenek és felkavarnak.
A művész mindig harcban áll az idővel, hiszen az öröklétnek kíván alkotni, ám ha pöröl is vele, harcol is az elmúlással, azt mindig az emberért teszi.
Elsősorban ezt az érzést tolmácsolják Gáll Gregor bronzai."
Lóska Lajos
művészettörténész

frenchcancan "Lényegében tehát a legkülönfélébb korokra utaló jelek és motívumok, újak és régiek ismertető jegyei bukkannak fel jellegzetesen posztmodern vonásként Gáll Gregor munkáiban. A szobroknak ez a többjelentésű mivoltuk a legfőbb erősségük és egyben korszerűségük záloga. Ahogyan a szobrász a világot, a múltat szemléli, bizonyos fölényes áttekintés jelenik meg ebben a többértelműségben. De a szobrász nem tudja megtagadni XX. és XXI. századi mivoltát sem. Egyszerre villan fel az emberiség őstörténetébe ágyazottan a történelmi ókor, a középkor, a barokk emléke, utalást találunk a reneszánszra is, a legújabb időkre is. Mindez azonban egy vérbeli mai szobrász, érzékeny, kifinomult, művelt európai művész mélyről jövő plasztikai vallomása egy korforduló óráiban."
Kováts Albert, Festőművész, művészeti író

dejavu
"Gregor egy reneszánsz ember. Műveltsége, a művészetben való jártassága lenyűgöző. Elképesztően sokat tud a szobrászatról, és amit tud, azt nem rejti el, hanem megosztja bárkivel, akit érdekel. Része a világnak, nyitott szemmel jár, látja a sok jót és a rosszat, de hiába változik és alakul át körülötte minden, ő marad olyannak, amilyennek lenni érdemes.
Gregor szobrászata maga a rejtély. Bronzból készít szobrokat. Bronzszobrok.
Egy darab halott, sosem élt anyag, amely mégis elgondolkodtat, megmutat fontos dolgokat, érzelmeket kelt, történeteket mesél el. Pedig nincs ott semmi, csak forma, és bronz.. és némi varázslat."
Duncan Shelley
regényíró

Désir de perfection
"Gáll Gregor forma kutató.  Nem stílus követő, hanem stílus teremtő szobrász, akinek azonban nincs végérvényesen kialakított és lezárt formavilága. Számára a kötöttséget szabadsága jelenti, melyben manuális bravúrjai tág filozófiai horizontú plasztikai világba szervesülnek. Ezúttal Mikrokozmosz című sorozatából mutat be egy áttekintő válogatást.
E munkái elemeznek és összefoglalnak, s egyben új tér megközelítések.
E plasztikák kis méretűek, de mint a most megjelent Gáll Gregorról szóló könyv remek virtualitásában is látni fogják, szinte mindegyikük kívánja a nagyméretű, köztéri, s tegyük hozzá: közösségi megvalósulást. Ezt az erőt, a dimenziók felfokozott feszültségeit folyamatosan érezzük szobrai megtekintésekor. Mint ahogy erősen hat ránk a bronzban megvalósítás szépsége, a formák bonyolult variációinak szerves gazdagsága."
Feledy Balázs, művészettörténész

In memoriam Joán Miro
"Súlyos bronzszobrai rendkívül tömör mondanivalóval rendelkeznek, tele vannak jelképekkel, és olyan embereknek szól, akik ismerik az emberiség legsürgetőbb, legtragikusabb szellemi problémáit, a legaktuálisabb összefüggéseket, illetve arra irányítanak mindannyiunkat, hogy legyünk tisztában a kiút lehetőségeivel.
Tehát Gáll Gregor művészi látásmódjának számunkra első és legfontosabb érdeme, hogy gondolatébresztő."
Tompa Mária
A Szenkuthy Alapítvány Elnöke

fossil2
"Gáll Gregor szobrai, a fossziliák nem modern műemlékek. Nem őskövület-másolatok, hanem asszociációk. Kísérletek az emberileg meg nem élt, és az emberileg átélt közös bemutatására, a legtermészetesebb egység kifejezésére, tudat- emlékképek a már-már elfeledett közös ősemlékezetből. Réges-régmúlt és jelen egyszerre jelenik meg bennük. Érzések, örök kételyek, a korlátlan állandóság, s a vágy kézzel-foghatóvá tétele, egyszerre és egységben látni és láttatni mindazt, ami együttes és egységes.
Vállalkozás arra, hogy az aktualitást és a körforgást egy időben érezzük. Új és mégis örök út ez, a dolgok leglényege. Személyes és felkavaró, mert bár ezeket az alkotásokat magukat korábban nem láttuk, mégis, mint ha mindig tudtunk volna róluk. Bronz tárgyak, amelyekben izzik az érzelem, szavak, kiáltások, amelyeket jobban kifejez a művészi megmunkálás, mint az emberi szó."
                            Dr Hiller István, volt Kultúrális Miniszter

Angelus
Néhány gondolat Gáll Gregor szobrászművész barátom szobrairól.
XX. század
A Pokol és az Ég Kapui.
A megmérettetés és az elvetés kataklizmái.
Az Alkotás vágya.
Az Álmok!
A Félelmek.
A Téboly.
A Játék és Szerelem misztériumai.
A Szuggesztív alkotó sugárzás felejthetetlen Démonjai – Angyalai.
Vadász György
építész - a Hannoveri magyar pavilon tervezôje

Golden Age
"Gregor munkájában kivételes szenvedélyt és kommunikációs minőséget látok, amely spirituálisan és emocionálisan is nagyon megindító. Az élet-energia erejét látom Gregorból előtörni, és bennünket megérinteni."                  
                                        Cass Warner, Founder and president of Warner Sisters